ကၽြန္းေတာလမ္းပြဲေစ်း

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္မွာ ႏွစ္တိုင္းက်င္းပေနက်ျဖစ္တဲ့ ကၽြန္းေတာလမ္း ပြဲေစ်းကို ေဖာ္ျပေပးခ်င္ပါတယ္

I would like to introduce you the night market called KyunDawLann Night market that celebrates in our country,Yangon, Myanmar (Burma).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s